A jelenlegi TB támogatási listán nem szereplő termékek esetében, amennyiben az orvosilag indokolt, lehetőség van az adott termék egyedi méltányossági kérelemmel történő megvásárlására. Ehhez a vizsgálat megtörténte után, a NEAK által kért dokumentumok benyújtására van szükség.

A gyakorlatban, a kérelmek átfutási ideje – ha minden dokumentum megfelelően került beadásra – kb. 2 hónap. A szükséges dokumentumok kitöltése a szakrendelés keretein belül, a vizsgálatot követően történik.

Az alábbiakban ismertetjük, a NEAK irányelveit az egyedi méltányossági kérelemmel kapcsolatban.

A jelenlegi TB támogatási listán nem szereplő termékek esetében, amennyiben az orvosilag indokolt, lehetőség van az adott termék egyedi méltányossági kérelemmel történő megvásárlására. Ehhez a vizsgálat megtörténte után, a NEAK által kért dokumentumok benyújtására van szükség.

A gyakorlatban, a kérelmek átfutási ideje – ha minden dokumentum megfelelően került beadásra – kb. 2 hónap. A szükséges dokumentumok kitöltése a szakrendelés keretein belül, a vizsgálatot követően történik.

Az alábbiakban ismertetjük, a NEAK irányelveit az egyedi méltányossági kérelemmel kapcsolatban.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK EGYEDI TÁMOGATÁSA

Mire lehet egyedi támogatást kérni?

A gyógyászati segédeszközök körében a következő esetekben van lehetőség egyedi engedéllyel eltérni a támogatott gyógyászati segédeszközök listáján közzétett társadalombiztosítási ártámogatási szabályoktól:

 • A támogatott gyógyászati segédeszközlistán nem szereplő, támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához egyedi támogatásnyújtható a beteg egészségi állapota szerint.

 • A gyógyászati segédeszközök árához a kihirdetett általános támogatási szabályokban foglaltaktól eltérő gyakorisággal is nyújtható egyedi támogatás.

 • Egyes, támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköz árához a kihirdetett indikációtól és ahhoz tartozó kiegészítő feltételektől eltérően nyújtható ártámogatás.

 • A méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához nyújtható támogatás.

 • Már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrészének cseréjéhez támogatás nyújtható, ha a cserét a beteg testi állapotában bekövetkezett változás indokolja.

 • Egyes, az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott eszközök esetében gyógyászati segédeszköz kölcsönzési díjához is nyújtható egyedi támogatás (jelenleg elektromos tornáztató berendezés, betegemelő és mellszívó kölcsönzése támogatható méltányosságból).

Mit kell tartalmaznia a gyógyászati segédeszközre vonatkozó méltányossági kérelemnek?

kérelemben fel kell tüntetni:

 • beteg személyi adatait (név, lakcíme) és TAJ-át,

 • a kért gyógyászati segédeszköz megnevezését,

 • 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló, amely igazolja, hogy a beteg kizárólag az igényelt termékkel kezelhető, látható el, és az azt alátámasztó leletek másolatát (ugyanazon termékre vonatkozó, ismételten benyújtott kérelem esetén elegendő az előző kérelem benyújtása óta bekövetkezett állapotváltozásra vonatkozó leletek csatolása),

 • egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését.

A kérelemhez csatolni kell:

 • A támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához kért támogatás esetén:

  • a beteget kezelő szakorvos javaslatát [Kórtörténeti összefoglaló és javaslat gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához], amelynek tartalmaznia kell: a gyógyászati segédeszköz nevét, az eszköz szükségességének indokoltságát, a támogatás időtartamát,

  • a forgalmazó által adott:

   • fogyasztóiár-ajánlatot,

  • az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt,

  • a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról.
 • A gyógyászati segédeszköz árához eltérő gyakorisággal kért támogatás esetén: 

  • a rendelésre jogosult orvos igazolását arról, hogy a beteg ellátásához az adott kihordási időre rendelhető gyógyászati segédeszköz-mennyiség nem elegendő;

  • a kért eszközről kiállított vényt.

A gyógyászati segédeszközök egyedi támogatásáról bővebb tájékoztató található ide kattintva a szakmai oldalakon.

Hova kell benyújtani a gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelmet?

A kérelmet írásban a fentiekben meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani a NEAK-nak címezve (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, Váci út 73/A., Postacím: 1565 Budapest). A gyógyászati segédeszköz árához eltérő gyakorisággal kért támogatás, valamint az egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrésze cseréjéhez kért támogatás esetén a kérelmet a NEAK-nak a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes területi kihelyezett szervezeti egységéhez (NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály) kell benyújtani, amely elérhetőségéhez kérjük, adja meg lakóhelye, tartózkodási helye irányítószámát.

A kérelem elektronikus kapcsolattartás keretében (a magyarorszag.hu kormányzati portál ügyfélkapu funkciójának kialakításáig) a meltanyossag@neak.gov.hu email címen nyújtható be. A kérelem elektronikus benyújtása esetén is csatolni kell valamennyi szükséges mellékletet.

Mit vizsgál a NEAK a gyógyászatisegédeszközre vonatkozó kérelem elbírálása során?

Fontos tudnivaló, hogy a már kiváltott vényre utólag nem kérhető (nem nyújtható) méltányossági alapú ártámogatás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem lehet méltányossági ártámogatást megállapítani, ha a gyógyászati segédeszközt a beteg már támogatással kölcsönzi, ez nem azonos az egyes eszközök kölcsönzési díjához nyújtható egyedi támogatással.

A méltányossági támogatásra vonatkozó kérelem elbírálása során a NEAK vizsgálja:

 • a beteg kórtörténetét,

 • a betegség súlyosságát,

 • a kérelemben megjelölt gyógyászati segédeszköz beteg általi használatának orvosszakmai indokoltságát,

 • költségét és költséghatékonyságát,

 • a támogatással rendelhető komparátor technológiákat (illetve, hogy a beteg azokkal miért nem látható el),

 • a NEAK által felkért szakorvos, vagy kompetenciával és egyéb szakirányú képesítéssel rendelkező

 • szakember véleményét (korábban nem kérelmezett eszköz esetén),

 • valamint a várható egészségnyereség alapján, a kórkép előfordulási gyakoriságát.

Alkatrészcserére vonatkozó kérelem elbírálása esetén figyelembe veszik a cseréhez felhasznált alkatrész árát és a csere munkadíját is.

A társadalombiztosítási ártámogatásban nem részesülő gyógyászati segédeszköz árához méltányosságból akkor adható támogatás, ha a beteg más, támogatott eszközzel megfelelő eredményességgel nem kezelhető, nem gyógyítható, illetve nem látható el, vagy ezek használatával életminőségében jelentős javulás nem következik be.

Az általános támogatási szabályokban foglaltaktól eltérő gyakorisággal a gyógyászati segédeszköz árához akkor nyújtható támogatás, ha a betegnek az eredetileg meghatározott kihordási időre rendelhető mennyiség nem elegendő, illetve ha elveszti, vagy eltulajdonítják tőle a segédeszközét.

Mennyi idő alatt bírálják el a gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelmet?

A NEAK a kérelem hiánytalan beérkezését követő naptól számított 60 napon belüldönt az ügyben. Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetlegesen szükséges hiánypótlás időtartama is beszámít az ügyintézési időbe.

Amennyiben a kérelem elbírálására 8 napon belül nincs lehetőség, úgy függő hatályúvégzés kibocsátására kerül sor, amely azonban nem jelenti a kérelem elbírálását. Az abban foglaltaknak csak akkor van jelentősége, ha az ügyben a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül nem születik az eljárást lezáró döntés.

Mennyi időre érvényes a gyógyászati segédeszközre vonatkozó egyedi támogatás?

A méltányossági alapú támogatás első alkalommal legfeljebb a gyógyászati segédeszköznek a forgalmazó által megjelölt technológiai élettartamára adható.

A méltányossági kérelemről született döntést (határozat vagy végzés) a NEAK közli a kérelmezővel, a kezelőorvossal és kérelemnek helyt adó döntés esetén a gyógyászati segédeszköz forgalmazójával.

A gyógyászati segédeszköz kiváltására a kérelemben megjelölt forgalmazó helyett, indokolt esetben választható másik forgalmazó is, de ezt a NEAK részére külön be kell jelenteni.

A kérelemnek helyt adó határozatban a NEAK megállapítja a méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz adatait, mennyiségét, a támogatás alapjául figyelembe vett árat, és a támogatás összegét, a beteg által fizetendő térítési díjat és a méltányossági támogatás időtartamát is.

Mit tehetek, ha nem értek egyet a gyógyászati segédeszközre vonatkozó döntéssel?

A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A döntés közlésétől számított harminc napon belül, az alapul szolgáló tények és bizonyítékok megjelölésével, jogsérelemre hivatkozással a kérelmező lakóhelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet három példányban a NEAK-hoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet kizárólag elektronikus űrlapon az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a NEAK-nál.

2019.02.25.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK EGYEDI TÁMOGATÁSA

Mire lehet egyedi támogatást kérni?

A gyógyászati segédeszközök körében a következő esetekben van lehetőség egyedi engedéllyel eltérni a támogatott gyógyászati segédeszközök listáján közzétett társadalombiztosítási ártámogatási szabályoktól:

 • A támogatott gyógyászati segédeszközlistán nem szereplő, támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához egyedi támogatásnyújtható a beteg egészségi állapota szerint.

 • A gyógyászati segédeszközök árához a kihirdetett általános támogatási szabályokban foglaltaktól eltérő gyakorisággal is nyújtható egyedi támogatás.

 • Egyes, támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköz árához a kihirdetett indikációtól és ahhoz tartozó kiegészítő feltételektől eltérőennyújtható ártámogatás.

 • A méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához nyújtható támogatás.

 • Már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrészének cseréjéhez támogatás nyújtható, ha a cserét a beteg testi állapotában bekövetkezett változás indokolja.

 • Egyes, az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott eszközök esetében gyógyászati segédeszköz kölcsönzési díjához is nyújtható egyedi támogatás (jelenleg elektromos tornáztató berendezés, betegemelő és mellszívó kölcsönzése támogatható méltányosságból).

Mit kell tartalmaznia a gyógyászati segédeszközre vonatkozó méltányossági kérelemnek?

kérelemben fel kell tüntetni:

 • beteg személyi adatait (név, lakcíme) és TAJ-át,

 • a kért gyógyászati segédeszköz megnevezését,

 • 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló, amely igazolja, hogy a beteg kizárólag az igényelt termékkel kezelhető, látható el, és az azt alátámasztó leletek másolatát (ugyanazon termékre vonatkozó, ismételten benyújtott kérelem esetén elegendő az előző kérelem benyújtása óta bekövetkezett állapotváltozásra vonatkozó leletek csatolása),

 • egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését.

A kérelemhez csatolni kell:

 • A támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához kért támogatás esetén:

  • a beteget kezelő szakorvos javaslatát [Kórtörténeti összefoglaló és javaslat gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához], amelynek tartalmaznia kell: a gyógyászati segédeszköz nevét, az eszköz szükségességének indokoltságát, a támogatás időtartamát,

  • a forgalmazó által adott:

  • az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt,

  • a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról.
 • A gyógyászati segédeszköz árához eltérő gyakorisággal kért támogatás esetén: 

  • a rendelésre jogosult orvos igazolását arról, hogy a beteg ellátásához az adott kihordási időre rendelhető gyógyászati segédeszköz-mennyiség nem elegendő;

  • a kért eszközről kiállított vényt.

 • A méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához kért támogatás esetén:

  • a beteg nyilatkozatát a korábban méltányosságból támogatott, javítandó eszköz megnevezéséről és arról, hogy mikor részesült méltányosságból támogatásban,

  • javításra vonatkozó árajánlatot (alkatrész és munkaóra bontásban).

 • Már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrésze cseréjéhez kért támogatás esetén: 

A gyógyászati segédeszközök egyedi támogatásáról bővebb tájékoztató található ide kattintva a szakmai oldalakon.

Hova kell benyújtani a gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelmet?

A kérelmet írásban a fentiekben meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani a NEAK-nak címezve (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, Váci út 73/A., Postacím: 1565 Budapest). A gyógyászati segédeszköz árához eltérő gyakorisággal kért támogatás, valamint az egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrésze cseréjéhez kért támogatás esetén a kérelmet a NEAK-nak a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes területi kihelyezett szervezeti egységéhez (NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály) kell benyújtani, amely elérhetőségéhez kérjük, adja meg lakóhelye, tartózkodási helye irányítószámát.

A kérelem elektronikus kapcsolattartás keretében (a magyarorszag.hu kormányzati portál ügyfélkapu funkciójának kialakításáig) a meltanyossag@neak.gov.hu email címen nyújtható be. A kérelem elektronikus benyújtása esetén is csatolni kell valamennyi szükséges mellékletet.

Mit vizsgál a NEAK a gyógyászatisegédeszközre vonatkozó kérelem elbírálása során?

Fontos tudnivaló, hogy a már kiváltott vényre utólag nem kérhető (nem nyújtható) méltányossági alapú ártámogatás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem lehet méltányossági ártámogatást megállapítani, ha a gyógyászati segédeszközt a beteg már támogatással kölcsönzi, ez nem azonos az egyes eszközök kölcsönzési díjához nyújtható egyedi támogatással.

A méltányossági támogatásra vonatkozó kérelem elbírálása során a NEAK vizsgálja:

 • a beteg kórtörténetét,

 • a betegség súlyosságát,

 • a kérelemben megjelölt gyógyászati segédeszköz beteg általi használatának orvosszakmai indokoltságát,

 • költségét és költséghatékonyságát,

 • a támogatással rendelhető komparátor technológiákat (illetve, hogy a beteg azokkal miért nem látható el),

 • a NEAK által felkért szakorvos, vagy kompetenciával és egyéb szakirányú képesítéssel rendelkező

 • szakember véleményét (korábban nem kérelmezett eszköz esetén),

 • valamint a várható egészségnyereség alapján, a kórkép előfordulási gyakoriságát.

Alkatrészcserére vonatkozó kérelem elbírálása esetén figyelembe veszik a cseréhez felhasznált alkatrész árát és a csere munkadíját is.

A társadalombiztosítási ártámogatásban nem részesülő gyógyászati segédeszköz árához méltányosságból akkor adható támogatás, ha a beteg más, támogatott eszközzel megfelelő eredményességgel nem kezelhető, nem gyógyítható, illetve nem látható el, vagy ezek használatával életminőségében jelentős javulás nem következik be.

Az általános támogatási szabályokban foglaltaktól eltérő gyakorisággal a gyógyászati segédeszköz árához akkor nyújtható támogatás, ha a betegnek az eredetileg meghatározott kihordási időre rendelhető mennyiség nem elegendő, illetve ha elveszti, vagy eltulajdonítják tőle a segédeszközét.

Mennyi idő alatt bírálják el a gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelmet?

60 napon belüldönt az ügyben. Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetlegesen szükséges hiánypótlás időtartama is beszámít az ügyintézési időbe.

Amennyiben a kérelem elbírálására 8 napon belül nincs lehetőség, úgy függő hatályúvégzés kibocsátására kerül sor, amely azonban nem jelenti a kérelem elbírálását. Az abban foglaltaknak csak akkor van jelentősége, ha az ügyben a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül nem születik az eljárást lezáró döntés.

Mennyi időre érvényes a gyógyászati segédeszközre vonatkozó egyedi támogatás?

A méltányossági alapú támogatás első alkalommal legfeljebb a gyógyászati segédeszköznek a forgalmazó által megjelölt technológiai élettartamára adható.

A méltányossági kérelemről született döntést (határozat vagy végzés) a NEAK közli a kérelmezővel, a kezelőorvossal és kérelemnek helyt adó döntés esetén a gyógyászati segédeszköz forgalmazójával.

A gyógyászati segédeszköz kiváltására a kérelemben megjelölt forgalmazó helyett, indokolt esetben választható másik forgalmazó is, de ezt a NEAK részére külön be kell jelenteni.

A kérelemnek helyt adó határozatban a NEAK megállapítja a méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz adatait, mennyiségét, a támogatás alapjául figyelembe vett árat, és a támogatás összegét, a beteg által fizetendő térítési díjat és a méltányossági támogatás időtartamát is.

Mit tehetek, ha nem értek egyet a gyógyászati segédeszközre vonatkozó döntéssel?

A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A döntés közlésétől számított harminc napon belül, az alapul szolgáló tények és bizonyítékok megjelölésével, jogsérelemre hivatkozással a kérelmező lakóhelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet három példányban a NEAK-hoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet kizárólag elektronikus űrlapon az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a NEAK-nál.

2019.02.25.